Arvstvist Nynäshamn

Juridisk hjälp vid tvister som rör arv

Välkommen till LOOFT juridik – en juristbyrå i Nynäshamn som kan hjälpa dig genom arvstvist och andra familjerättsliga frågor. Vi har lång erfarenhet av arvstvister och står vid din sida genom hela den juridiska processen.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp av en personlig byrå med stora kunskaper!


Arvstvist fördelar kvarlåtenskap efter dödsfall

Arvstvist är ett juridiskt område som reglerar hur kvarlåtenskapen efter ett dödsfall ska regleras. Det finns lagar som reglerar hur fördelningen ska ge även om det finns ett testamente. Det kan handla om kapital, fastigheter, mark, fordon och andra ägodelar. Släktskapet avgör hur arvet ska fördelas eller ett juridiskt bindande testamente.

Arvstvist Nynäshamn – så undviker du problem

  • Skriv ett testamente som är tydligt och följer lagens formkrav. Rådfråga gärna oss om innehållet i testamentet, tydlighet minskar risken för svåra tolkningar och missförstånd.
  • Förvara testamentet hos en jurist. Då riskerar inte testamentet att hamna i fel händer och det kommer garanterat att komma fram efter att testatorn avlidit.
  • Arvingar och dödsbodelägare bör tillsammans gå igenom vad som ska göras efter dödsfallet. Det är bra att skriva en lista där man delar upp uppgifter och ansvar för att minska risken för konflikter.
  • Om det finns tidigare meningsskiljaktigheter och samarbetssvårigheter mellan arvingarna så rekommenderar vi att ni ansöker om en boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen blir ansvarig för dödsboet.
  • För att undvika arvstvist i samband med arvskiftet är det bra att komma överens om en strategi som underlättar en rättvis fördelning. En metod kan vara att dela upp arvet i lika stora delar och sedan dra lott.

Dödsbo

De personer som har rätt till ett arv ingår i ett så kallat dödsbo. Där samlas alla tillgångar efter den avlidne för att få en samlad bild.

När det handlar om fördelningen av dödsboet kan delägarna själva frångå testamentet eller arvsrätten och komma överens om fördelningen själva.

I fall då det inte går att komma överens kan en domstol bestämma hur arvet ska fördelar. Barnen ärver alltid hälften av arvet automatiskt, tillsammans med den efterlämnade maken eller makan. Om det inte finns make/maka eller barn så ärver föräldrarna. Om de inte lever så är det syskonen som ärver.

Bouppteckning

När en person har avlidit upprättas en bouppteckning, en juridisk handling där den avlidnes dödsbodelägare samt eventuella testamentstagare står med. Där beskrivs även den avlidnes skulder och tillgångar. Vi hjälper dig att upprätta bouppteckning.

arvstvist Nynäshamn

Arvskifte

Arvskiftet är processen som sker efter att bouppteckningen är slutförd. Arvskiftet innebär att man ser till att alla tillgångar och skulder fördelas mellan arvingar och eventuella testamentstagare. Arvskiftet måste göras skriftligt och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med en arvstvist i Nynäshamn eller någon annan fråga inom familjerätt.

Vi hjälper dig genom en arvstvist